Notitie over 14 bouwpercelen en één VIRYA-14 windmolen verwijderd

De notitie: “Ideeën over realisatie van 14 bouwpercelen en één VIRYA-14 windturbine in Boskant” die vanaf 17-6-2023 op mijn website gestaan heeft onder het menu KD-reports, werd op 18-4-2024 verwijderd. Dit heeft te maken met het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant. Tijdens een discussie die ik met medewerkers van de gemeente Meierijstad gehad heb over mijn commentaar op dit plan bleek dat de boomkwekerij die grenst aan dit plan een sterke begrenzing geeft voor het gebruik van een 50 m brede strook grond omdat met gif en glyfosaat gespoten wordt. In mijn notitie zouden we twee percelen zelf houden die achter het huidige huisperceel liggen maar die daardoor dicht bij de boomkwekerij liggen die ook aan ons perceel grenst. Het is daarom onwaarschijnlijk dat deze percelen een bouwbestemming krijgen. Als wij geen bouwpercelen verkrijgen dan is het beschreven plan voor woningbouw op ons terrein voor ons niet meer interessant.

Nieuwe notitie over blok van zes huizen met zes studio’s

De volgende notitie werd toegevoegd onder het menu “No wind energy”: “Ideeën over een blok van zes huizen met zes studio’s”. Vier van deze blokken worden toegepast in de optie 13 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant”.

Nieuwe notitie over zonnepanelen

De nieuwe notitie: “Opbrengst van zonnepanelen op het zuiden afhankelijk van de dakhoek en de maand” is gratis te kopiëren van mijn website onderaan het menu KD-reports. Figuur 1 uit deze notitie geeft in één oogopslag de invloed van de dakhoek en de verstreken uren vanaf 1 januari op het opgewekte vermogen bij een piekvermogen van 10 kW en voor panelen die precies op het zuiden staan.

Niewe notitie over een blok van twee met twee studio’s toegevoegd

De notitie: “Ideeën over een blok van twee huizen met twee studio’s werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Deze huizen zijn opgenomen in de optie 9 en 10 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” die op dezelfde plaats op mijn website te vinden is. Op 1-4-2024 werd nog een stuk toegevoegd waarin de berekening van de opbrengst van de zonnepanelen per maand bepaald werd. Een grote dakhoek blijkt zeer gunstig te zijn voor de opbrengst in december en voor het rendement van de investering.

Nieuwe notitie over een blok van twee toegevoegd

De notitie: “Ideeën over een blok van twee huizen met een dakhoek van 60°” werd toegevoegd aan het menu “No wind energy”. Deze huizen zijn opgenomen in de optie 9 en 10 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” die op dezelfde plaats op mijn website te vinden is.

Nieuwe notitie over vier studio’s

Op mijn website werd onder het menu “No wind energy” een nieuwe notitie toegevoegd. De titel van deze notitie is: “Ideeën over een vrijstaand huis met vier studio’s”. Vier van deze huizen zijn opgenomen in de optie 8 van mijn notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” die op dezelfde plaats op mijn website te vinden is.

Nieuwe notities over zonnepanelen

De notitie: “Opbrengst van zonnepanelen in december afhankelijk van de dakhoek en de stand t.o.v. het zuiden” is te vinden onder het menu KD-reports onderaan de lijst met rapporten. Dit rapport bevat een figuur waarin direct is af te lezen hoe groot de daling van de opbrengst in december is als gevolg van een kleinere dakhoek dan 75° en als gevolg van een bepaalde scheefhoek t.o.v. het zuiden. Op 19-3-2024 werd de notitie enigszins uitgebreid. Op 20-3-2024 werd de notitie aangepast. Het blijkt dat de door PVGIS Europe getoonde staafdiagrammen niet afgelezen hoeven te worden maar dat de waardes getoond worden door de cursor op de staaf te zetten. Figuur 1 werd daardoor veel nauwkeuriger.

Op 20-3-2024 werd een nieuwe notitie toegevoegd waarin nu gekeken werd naar de opbrengst in juni i.p.v. december. De titel van deze notitie is:
“Opbrengst van zonnepanelen in juni afhankelijk van de dakhoek en de stand t.o.v. het zuiden”. In deze notitie werden twee systemen voor juni en december met elkaar vergeleken .

Op 25-3-2024 werd het toegepaste piekvermogen van zonnepanelen van 1 * 1,65 m verlaagd van 400 W naar 300 W.

Woningbouw in Boskant

De notitie: “Commentaar op het plan voor woningbouw op het voormalige sportveld Boskant” is te kopiëren van mijn website onder het menu “No wind energy”. In deze notie werden in eerste instantie twee opties gegeven waarbij negen of tien blokken van twee huizen in een cirkel geplaatst zijn. Aan het eind van de dag werd het alternatief 2 toegevoegd waarin vijf blokken van vier huizen toegepast worden. Op 2-3-2024 werd het alternatief 3 toegevoegd waarin vier blokken van zes huizen toegepast worden. Op 3-3-2024 werd het alternatief 4 toegevoegd waarin twee rijen van twee blokken van zes huizen toegepast worden. Op 5-3-2024 werd een hoofdstuk toegevoegd getiteld: “Daling van de opbrengst als de zonnepanelen niet op het zuiden staan”. Op 8-3-2024 werd de alternatief vervangen door optie waardoor het nummer van de optie nu gelijk is aan het nummer van de figuur. Er werd een nieuwe optie 6 toegevoegd waarin de binnentuin is komen te vervallen, de achtertuinen dieper zijn, de berging nu achterin de achtertuin ligt en de privé parkeerplaats aan de voorkant van het huis ligt. Op 10-3-2024 werd de optie 7 toegevoegd. Hierbij werden aan de linker- en de rechterkant van de rondweg uit optie 6, een 18 m lang straatje toegevoegd. Aan elk straatje liggen twee blokken van twee huizen waardoor het plan nu totaal 32 huizen bevat. Op 11-3-2024 werd in het laatste hoofdstuk verwezen naar een nieuwe notitie over de invloed op de opbrengst van de dakhoek en de stand t.o.v. het zuiden. Op 15-3-2024 werd er een nieuwe optie 8 toegevoegd. Hierbij werd een blok van twee vervangen door een blok van vier studio’s met elk maar een klein tuintje. De blokken liggen op de hoeken van de rondweg waardoor er links en rechts een groot stuk over blijft voor groenvoorziening. Op 21-3-2024 werd een nieuwe optie 9 toegevoegd. Hierbij werd een blok van vier studio’s vervangen door een blok van twee huizen. Op 23-3-2024 werd een nieuwe optie 10 toegevoegd. Hierbij werden de vier blokken van zes huizen binnen de rondweg vervangen door acht blokken van twee waardoor er nu totaal twaalf blokken van twee zijn, geschikt voor 24 gezinnen. De blokken van twee met een dakhoek van 60°, werden beschreven in een aparte notitie. Op 25-3-2024 werd het piekvermogen van de toegepaste zonnepanelen van 1 * 1,65 m verlaagd van 400 W naar 300 W. Op 27-3-2024 werd een optie 11 toegevoegd. Hierbij wordt een blok van twee huizen toegepast met voor elk huis een studio op de zolder. Dit huis wordt beschreven in de aparte notitie: “Ideeën over een blok van twee huizen met twee studio’s”. Op 28-3-2024 werd aan de beschrijving van optie 11 nog een stukje toegevoegd waarin de toepassing van één VIRYA-5B3 molen op het centrale deel van het dak werd overwogen. Op 30-3-2024 werd een nieuwe optie 12 toegevoegd waarin geprobeerd werd aan bezwaren van de gemeente tegemoet te komen. De blokken van twee buiten de rondweg komen te vervallen maar binnen de rondweg liggen nu tien blokken van twee huizen met twee studio’s. Op 31-3-2024 werd figuur 12 nog een beetje aangepast. Op 16-4-2024 werd een nieuwe optie 13 toegevoegd. Hierbij worden vier blokken van zes huizen met zes studio’s toegepast. De huizen worden beschreven in de aparte notitie: “Ideeën over een blok van zes huizen met zes studio’s” die te vinden is op mijn website onder het menu: “No wind energy”. Bij deze optie is er woonruimte voor 24 gezinnen en 24 alleenstaanden.

KD 718 reviewed

Report KD 718 has been reviewed. The old chapter 7 became chapter 6. The new chapter 7 now describes a 32-pole generator using a housing frame size 132M and neodymium magnets size 40 * 10 * 5 mm. It might be possible to use the generator as described in chapter 7 as an alternative generator for the VIRYA-4.2.

Rapport over compensatie gewijzigd

Het rapport: “Compensatie van korte ventielinstrumenten” dat te vinden is onder het menu “No wind energy” is geheel gewijzigd omdat in de eerdere versie de ventielbuizen in ventiel 3, acht mm te kort waren. Om er voor te zorgen dat er genoeg ruimte is voor de lus van ventiel 3 achterop het ventielblok, werd de ventieldikte verkleind van 24 naar 22 mm. De ventielen worden hierdoor ook wat lichter. Figuur 2 werd geheel opnieuw getekend. Het hoofdstuk 7 over het gebruik van rechthoekige ventielen met een ronde buisdoorsnede is komen te vervallen omdat deze ventielen toch te zwaar zouden worden.